ɪkˈstriːmli dɪˈrekt


aj strit æntɪsəpetɪŋ dɪskɔrs əpan sɪvɪk kalɪdʒ, ɪf nat ðə æbsəns θɛrəv. ðə ɪʃu, madərətli fəmɪljər, ɪntɛndəd fɔr ɪndəvɪdʒəwəlz ən ðə dərɛkʃən əv dɪktəm an ðə want əv ɪgzɪstɪŋ an ɛni əv ləndən so pliz ar minz əv trænspərteʃən. ðɪs ɪz nɒt sɪns ˈðeər ɔːl ˈpɜːsn̩z ɒn ðəm, ɪnˈtaɪəli ðə rɪˈvɜːs, ɪts ði ˌɪndɪˈvɪdʒʊəlz ðət ər ɒn ðəm ðə ˈhʌndrədz, tenz əv ˈhʌndrədz, ˈθaʊzn̩dz, ˈmɪlɪənz ˈpiː tə siːst frəm ðə ˈkʌlər əˈlɒft wen ɪt kʌmz tə trænzˈmɪʃn̩. də nɒt faɪnd miː ə mes, ðɪs ɪz nɒt ðə bɜːθ əv ə ˈsɜːtn̩ <dystopian> ˈrəʊbɒt əˌpɒkəˈlɪptɪk ˈtrædʒədi, les ði ˈəʊpən ˈrəʊbɒt əˈpɒkəlɪps həz biːn kɔːzd baɪ ði ɪnˈdʌstrɪəl ˌɪnəˈveɪʃn̩z ðə pɑːst ˈdekeɪd, təˈmɒrəʊ rɪˈmɑːkɪŋ ə ˈʃɔːtɪdʒ əv ˈeni taɪp əv ˈreɡjʊlər ˌɪntəˈrækʃn̩ bɪˈtwiːn ðə fɔːks ənd ðə ˈnjuːli ɪnˈsestjʊəs əˈpɪəz ˈðeɪ həv wɪð ðə ˈhændset ənd slæbz.

ˈaɪ ˈfriːkwəntli dɪˈskraɪb maɪ əʊn ˈhændset s ən əˈdɪʃn̩əl əˈpendɪdʒ, ənd ɔːlˈðəʊ ˈaɪ ˈhævn̩t ˈriːznəbli ˈɡɒt ðə ˈprəʊɡræm aɪˈdentɪfaɪd baɪ ɪts pəˈtɪkjʊlə ˌpælɪˈeɪʃn̩, ˈaɪ əm ˈkʌmɪŋ ˈklʌmzɪli ˈmænfəl dʒəst ˈtemprətʃə dɪˈpendənt tə ˈɡet miː ɔːl ðə ˈweɪ θruː ði ˈɔːdiəns əv ðə ˈkɒlɪdʒ. ðə ˈmelədi əz jə mɑːsks əv ðə ˈrezənənsɪz wɒtˈevə z trænsˈpaɪərɪŋ əˈraʊnd miː ənd ˈaɪ kən əˈvɔɪd ˈiːvn̩ ˈlʊkɪŋ ˈeniwʌn baɪ meɪnˈteɪnɪŋ maɪ kiːz ˈfɜːmli ɒn ðə skriːn: ˈpleɪɪŋ ə mætʃ, ˈtestɪŋ, riːd, ˈprɒbəbli ɪɡˈzæmɪnɪŋ <facebook> əˈdres fə <kruif> ˈlʊkɪŋ fə wʌn, ɪnˈkluːdɪŋ ðət ðə ˈməʊbaɪl nəʊ ɪˈlevn̩ pəˈsent <> ˈdʌznt ˈtɔːk.

ðə ˈfeləʊ əˈkrɒs frəm miː ˈsəʊ ɪnˈtæŋɡl̩d ɪn ˈwɒt s ɒn əz ə ˈmɒnɪtə ðət hi həz ɪt kɒst əˈlɒft, fər ɪm, ənd ˈaɪ heɪt. ˈpɪkɪŋ ʌp prəˈpəʊzɪz ə ˈnəʊtɪsəbl̩ pəˈtɜːbɪŋ ˈspektəkl̩. hɪz raɪt aɪ z ə ˈkæmərə lenz. spɒnˈteɪnɪəsli, ˈaɪ kəd bi ˈtʃɪəfəl. ɪf ju <chronicum> miː? ˈsnæpɪŋ miː? nəʊ. ɔːr ət liːst ˈaɪ ˈæbsəluːtli wɪʃ nɒt. hiz bɪˈkʌm ˈsəʊ ˈtæŋɡl̩d ɪn ðɪs ˈhændset ðət ɪt s ə ˈlesər əˈmaʊnt əv ˈbɔːdər ənd wʊd ɪkˈstriːmli dɪˈrekt. dəz hi ˈrekəɡnaɪz həʊp bʊks? ˈfɪtɪŋ ˈskænə ðət ðə kɔːts dɪsˈpliːzɪz ɪn ðə ˈsɪmələli streɪndʒ kəmˈpænɪənʃɪp. fə ˈfɜːðər ˌɪndɪˈvɪdʒʊəlz ə ˈkɑːpiˌkætɪŋ ɪm. ˌɪntəˈræktɪŋ wɪð ðə ˈmekənɪzəmz ɪn ðə ˈweɪ wʌn maɪt kiːp ə ˈdaɪəlɒɡ wɪð ˈsʌmbədi ˈrestɪŋ ˈfeɪsɪŋ ju. bət naʊ aɪm bɪˈkʌmɪŋ ˈveri ekˈsentrɪk. kiːp ə ˈdaɪəlɒɡ wɪð ˈsʌmwʌn tə rest ɪn piːs njuː? wʌns əv ðə ˈkɒlɪdʒ? ði ɪmˈprɒbəbl̩ ˈiːvn̩ ɪf jə təˈɡeðə fə kwaɪt ə kəmˈpænɪən, trɪˈmendəsli ˈfraɪtn̩ɪŋ ɪf ði ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl z ən ˈæbsəluːt ˈeɪliən.

ðɪ́s ɪ́z ðə ə́ndərstètmənt ə́v dʒə́rniɪŋ ɪn lə́ndən: dú nɑ́t kənvə́rst wɪθ éliənz ɑ́n tú ðə kɑ́lɪdʒ. ɪn fǽkt, ðɪ́s ɪ́z ónli wə́n ə́v ðə ə̀ndərstʊ́d lɒ́z. ɑ́r ə lɑ́t ə́v ðɛ́m ɪn və́rtʃuəli ɒ́l ə́v ðɛ́m kənsɪ́st ə́v dɑ́dʒɪŋ ðə ɪ̀ndəvɪ́dʒəwəlz réndʒɪŋ. dú nɑ́t mék ə kənɛ́kʃən, dú nɑ́t tʃǽtərtən eisley ( lǽst ə́v ðə ɪ̀ndəvɪ́dʒəwəlz θɪ́ŋk kənvə́rsɪŋ wɪθ ðɛ́m) ǽnd jukrén. dɪ́skɑ̀wntɪŋ ɛ́ni ə́v ðíz lɒ́z kʊ́d hǽv kəlǽmətəs kɔ́rs: jú kʊ́d mék bɑ́diz ðǽt wé. wí kʊ́d dʒə́st ték ðə bɑ́diz: méd ɪn ðə ɪ̀ntɛ́nsətiz ə́v southwark kɑ́lɪdʒ, wɛ́n wər jú ónli hǽv wə́n ɪ́ʃu ʃɛ́rd: utrecht ɑ́n ðə sém kǽbədʒ, pépər ɔ́r víhɪkəl ( kʊ́d fərbɪ́d). ðɪ́s ɪ́z trǽʃ drɛ́s bɪkɒ́z, ənkwɛ́stʃənəbli, ɪ́f jú kǽn mék bə́diz wɪθ wə́n ɪ̀ndəvɪ́dʒəwəl, jú kʊ́d mék bə́diz wɪθ númərəs. ájv mɪ́st tǽli ə́v háw mɛ́ni pɪ́riədz áj kɒ́ld ðǽt áj kɑ́nstəntli mék “body “on sərvé kɑ́lɪdʒ. ðíz bə́diz ɑ́rənt ɪ̀ndəvɪ́dʒəwəlz áj kənvə́rst wɪθ, áj nó mínz, jʊ́r tɪ́pəkli fǽləsi condescends ðɛmsɛ́lvz bəsájd mí ɪn ǽn ɛ́mpti tʃɛ́r, mékɪŋ mí múv 6 ɪ́ntʃəz ɪn ðə kɑ̀ntrədɪ́ktəri wé ǽnd hǽŋ ɑ́n fɔ́r prɛ́ʃəs ɛgzɪ́stəns. máj fɑ́ðər hǽz dʒə́st plésɪŋ méks ðə brɒ́dbæ̀nd ə́v ðə kǽrɪdʒ ðǽt bɪ́t mɔ́r dodgy ǽz ə kɑ́st jú hǽv tú əblájdʒd tú skɪ́p ðə ɪ̀ndəvɪ́dʒəwəl nɛ́kst jɪ́r. ɪ́f jú kǽnt gǽb tú éliənz ɑ́n kǽrɪdʒəz jú gɛ́t æ̀bsəlútli kǽnat fíl ðɛ́m.

ðə fɛ́lo kɑ́zɪŋ mí ɪ́z nótəsəbli communing ( portering ( ɪkstrímli dərɛ́ktɪŋ)) ɪn ðə sawtry mínz tɑ́lərəbəl ɪn ðíz tájmz. clasping hɪ́z hǽndz ə́p tú áj. í. kɒ́l mí prɪ́ti ɛ́ni discomfiture hí fílz tɛ́stɪŋ əpózɪŋ hǽv cimmerian ( mɑ̀jsɛ́lf) ɪ́t də́zənt kənsíl ðə stréndʒəst ə́v ɪ́t ɒ́l. wí ɑ́r ɒ́lso ǽŋkʃəs tú sí ítʃ ə́ðər, wí kíp dɪ̀zɒ́lvɪŋ bəhájnd bǽriərz ǽnd ɪ́ts nɑ́t dʒə́st ɪn ɒ́l ðə bɔ́rdz. áwt ɪn ðə plǽnət, vɪ́zədʒ ɪ́z nó lɒ́ŋgər bəsájdz bə́tər tʃíz ǽnd ə hǽf – junájtəd, hǽf – zɑ́mbi bɔ́rdərz ǽnd slǽb – hɛ́dz ( θɪ́ŋk ipad ɪ́z nɑ́t xc). resourcefully – kɪ́ndrəd ɪ̀ndə́striəl mǽstərmɑ̀jndz. wɪθ offal bǽtəri – ɑ́pərètəd sólz.

Note: This is a translation via an online phonetic translation of the text Portering (extremely directing): A Siri Translation of the text Border (Extremely Direct) which is an earlier translation of the text Interface (in-your-face).

Amy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s